Na niniejszej stronie firma 3M wykorzystuje pliki cookie Szczegółowe informacje na temat plików cookie i ich zastosowania można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Możesz dostosować ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, klikając Ustawienia cookie w stopce strony.

Klikając „Wyraź zgodę i przejdź dalej” użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie na komputerze

Wyraź zgodę i przejdź dalej

Przejdź do strony głównej Skift til sidenavigasjon Przejdź do głównej strony korporacyjnej All 3M.com Site Map
Company Information

Zamów newsletter

Wymagane pola oznaczone są gwiazdką (*).


Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) prosimy o wyrażenie zgody na przesyłanie ofert i informacji handlowych z biura 3M Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy al. Katowickiej 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn na podany adres elektroniczny.

 

3M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach k.Warszawy, al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn uprzejmie informuje, iż Pana/Pani dane osobowe są zbierane przez 3M Poland Sp. z o.o. w celach marketingowych. Dane te przeznaczone są wyłącznie dla 3M Poland Sp. z o.o. Na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. ma Pan/Pani prawo wglądu do swoich danych, poprawiania lub usunięcia. Zbieranie Pana/Pani danych opiera się na zasadzie pełnej dobrowolności. Dodatkowe informacje znajdują się w katalogu Polityka prywatności.

 
 REGULAMIN NEWSLETTERA 3M POLAND Sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne i definicje

1. Działając zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), dalej „Ustawa”, 3M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach, przy al. Katowickiej 117, 05-830 Nadarzyn, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000014836, NIP 527-02-04-212, REGON 012086877, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 69.704.535,00 PLN, zwana dalej „3M”, niniejszym ustala Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.

2. W rozumieniu Ustawy 3M jest usługodawcą Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

3. Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

a) Usługobiorca – podmiot lub osoba które zawarły z 3M umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną lub też podmiot lub osoba , na rzecz którego taka Umowa została zawarta.
b) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między 3M a Usługobiorcą.
c) Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zwany także dalej „adresem e-mail”.

4. Rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z Usługi jest równoznaczne z zawarciem z 3M Umowy oraz z pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy przez 3M określa Polityka prywatności.

II. Wymogi techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Do korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez 3M Usługobiorca musi posiadać:
a) dostęp do sieci Internet,
b) urządzenie techniczne pozwalające na korzystanie z sieci internetowej (np. komputer, tablet),
c) oprogramowanie umożliwiające dostęp do witryn internetowych – przeglądarka (Internet Explorer, Firefox, Chrome),
d) Adres elektroniczny pozwalający na odbieranie wiadomości pocztą elektroniczną.

III. Rodzaj i zakres Usług

1. 3M świadczy Usługi polegające na wysyłaniu Usługobiorcom na udostępniony przez nich Adres elektroniczny powiadomień e-mailowych zawierających informacje o charakterze marketingowo-handlowym, w tym linki do strony www.3m.pl ("Newsletter") oraz na udostępnieniu na tej stronie specjalnie przygotowanej platformy internetowej zawierającej pełne treści artykułów Newslettera o nazwie „3Messenger” (dalej łącznie "Usługi"). Newsletter jest wysyłany do Usługobiorców w formie grafiki i tekstu.

2. Usługi określone niniejszym Regulaminem są świadczone bezpłatnie.

3. Usługobiorca  zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym (o ile funkcjonalność Usług przewiduje możliwość dostarczania treści przez Usługobiorcę).

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą  podjęcia przez Usługobiorcę czynności, mających na celu skorzystanie z Usług świadczonych przez 3M.

2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia przez 3M Usług polegających na przysyłaniu Usługobiorcy Newslettera jest prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę formularza „Zamów Newsletter” znajdującego się na stronie internetowej bądź też wpisanie w wyszukiwarce strony www.3m.pl na której dostępny jest Newsletter.

3. Wypełniając formularz, o którym mowa powyżej, Usługobiorca oświadcza, że:
a) jest uprawniony do zawarcia Umowy o świadczenie Usług;
b) podane przez niego dane są prawdziwe, kompletne i nie naruszają żadnych praw osób trzecich;
c) zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.3m.pl oraz w każdym wydaniu Newslettera przesłanym Usługobiorcy, gdzie udostępniony jest nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby każdy miał możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu przed zawarciem Umowy.

5. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione.

6. Usługobiorca może w każdym czasie rozwiązać Umowę przez złożenie rezygnacji z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w załączony do niego link (pole „Usuń mnie z listy adresatów”), powodujący zaprzestanie dostarczania Newslettera do Usługobiorcy. Rezygnacja z korzystania z Usługi jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy.

7. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Usługodawca powiadomi 3M o wprowadzonych zmianach i umożliwi Usługobiorcy zapoznanie się z treścią nowego Regulaminu. Jeśli Usługobiorca nie zdecyduje się rozwiązać Umowy, wyraża zgodę na związanie treścią nowego Regulaminu.

V. Postępowanie reklamacyjne.

1. 1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej Usług, Usługobiorca powinien wysłać wiadomość drogą elektroniczną na adres e mail: 3M.Poland@pl.3mnews.com

2. Jeżeli reklamacja dotyczy niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, powinna ona zawierać opis przedmiotu reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez 3M w terminie nie przekraczającym 14 dni od złożenia reklamacji. Jeżeli w tym czasie nie będzie możliwe rozpatrzenie reklamacji, przed upływem niniejszego terminu 3M udzieli Usługobiorcy informacji na temat przyczyn opóźnienia i wyznaczy przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz prawa polskiego.